Opvolgingscomité

Verordening 2021/1060 van het Europees Parlement en de Raad van 24 juni 2021 tot vaststelling van gemeenschappelijke bepalingen ("CPR") vereist dat de lidstaten een toezichtcomité instellen, waarvan de samenstelling en de taken in de artikelen 38-40 worden omschreven. 

Het opvolgingscomité fungeert als besluitvormingsorgaan. De belangrijkste taken van het opvolgingscomité zijn het onderzoeken van de voortgang van de uitvoering van de programma's AMIF, ISF en BMVI en van eventuele problemen die de uitvoering van de programma's beïnvloeden. 
Het is ook verantwoordelijk voor de goedkeuring van de methode en de criteria voor de selectie van projecten, met inbegrip van eventuele wijzigingen daarvan.