Cellule Fonds européens IBZ © Cel Europese Fondsen IBZ | Disclaimer

Federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken

Service public fédéral Intérieur

With the support of the European Commission


With the support of the European Commission


Afwijzing van aansprakelijkheid

De Verantwoordelijke Autoriteit belast met het beheer van het AMIF-ISF fonds probeert met deze website het publiek beter te informeren over de financiering door de Europese Commissie van projecten inzake asiel, migratie, integratie en interne veiligheid. Het betreft in het bijzonder de publicatie van projectoproepen, uitleg over de selectieprocedure, de nodige documenten voorzien voor de indiening van een project en de opvolging ervan, het voorzien van informatieve documenten en FAQ’s… Zij streeft ernaar dat deze informatie up-to-date en juist is. Als zij opmerkzaam wordt gemaakt op onjuistheden, zal zij proberen deze te verbeteren. Zij aanvaardt evenwel geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de informatie op deze site.

Het gaat namelijk om informatie die:

De Verantwoordelijke Autoriteit kan helaas niet garanderen dat een online document de officieel goedgekeurde tekst nauwkeurig weerspiegelt. Alleen het Publicatieblad van de Europese Unie (de gedrukte versie, of sinds 1 juli 2013 de elektronische versie op de website EUR-Lex) en van het Belgisch Staatsblad zijn authentiek en hebben rechtsgevolgen.

De Verantwoordelijke Autoriteit streeft ernaar technische storingen zo veel mogelijk te voorkomen. Sommige gegevens op deze site kunnen echter in bestanden of formaten zijn aangemaakt die problemen opleveren. Daarom kunnen wij geen 100% betrouwbare dienstverlening garanderen. De Verantwoordelijke Autoriteit aanvaardt geen aansprakelijkheid voor problemen als gevolg van het bezoeken van deze site of van externe sites waarnaar wordt doorgelinkt.


Clause de non-responsabilité

Le présent site de l’Autorité responsable en charge de la gestion des fonds AMIF-ISF vise à promouvoir l'accès du public aux informations relatives au financement par l’Union européenne des projets en matière d’asile, de migration, d’intégration et de sécurité intérieure. Il concerne particulièrement la publication des appels à projets, l’explication de la procédure de sélection, les documents nécessaires à l’introduction d’un projet ainsi qu’à son suivi, les documents informatifs, les FAQ, …. Notre objectif est de diffuser des informations exactes et à jour. Nous nous efforcerons de corriger les erreurs qui nous seront signalées. Toutefois, l’Autorité responsable n'assume aucune responsabilité quant aux informations que contient le présent site.


Ces informations:

Notez aussi qu'il n'est pas possible de garantir qu'un document disponible en ligne reproduise exactement un texte adopté officiellement. Seuls le Journal officiel de l'Union européenne (dans sa version imprimée ou, depuis le 1er juillet 2013, dans sa version électronique disponible sur le site web EUR-Lex) et le Moniteur belge font foi et produisent des effets juridiques.


Nous souhaitons limiter autant que possible les inconvénients occasionnés par des erreurs techniques. Cependant, certaines données ou informations présentes sur notre site peuvent ne pas avoir été créées ou structurées dans des fichiers ou des formats exempts d'erreurs, de sorte que nous ne pouvons garantir que notre service ne sera pas interrompu ou autrement affecté par de tels problèmes. L’Autorité responsable décline toute responsabilité quant aux problèmes de ce type pouvant résulter d'une utilisation de ce site ou de tout autre site extérieur auquel il renvoie.


Asylum, Migration and Integration Fund  Internal Security Fund (AMIF-ISF)